آفرینش و جذب ثروت

1 از 2

تصمیم گیری و هدف گذاری

کسب و کارها و افراد موفق دنیا

آفرینش و جذب ثروت

مکتوب کردن اهداف

برای جذب خواسته های خود اهداف خود را روشن و شفاف بنویسید و آنها را از یک تصویر ذهنی به یک واقعیت ملموس تبدیل کنید

بازاریابی و فروش